Vedtægter

I over seks årtier har Randers Golf Klub været et symbol på samling og fællesskab for folk i alle aldre.

§ 1 Formål
Randers Golf Klub har til formål i samarbejde med Randers Kommune at drive en golfbane samt udbrede og fremme kendskab til og færdighed i golf.

§ 2 Bane og klubhus
Klubhus og nærmeste omgivelser ejes og drives af klubben, medens banen i øvrigt ejes af kommunen og drives af kommunen og klubben i fællesskab.

§ 3 Medlemsoptagelse
Optagelse sker efter skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Bestyrelsen kan træffe bestemmelse om et maksimalt medlemstal. Sådanne
beslutninger eller ændringer i tidligere beslutninger af denne art, skal godkendes af den førstkommende ordinære generalforsamling. Såfremt bestyrelsen i en periode har begrænset medlemstilgangen, skal bestyrelsen føre en officiel venteliste, hvorpå alle, der ønsker medlemskab af RGK, skal opføres og tilbydes medlemskab efter anciennitet på ventelisten. Afslår en person på ventelisten at modtage klubbens tilbud om fuldt medlemskab, fortabes ancienniteten på ventelisten. Medlemmer på denne venteliste kan tilbydes et par 3-bane medlemskab af klubben. Det betyder, at de kan bruge alle faciliteter bortset fra spil på stor bane – opnår ikke DGU-medlemskab. Bestyrelsen er dog berettiget til at tillade deltagelse i kaninmatcher. Uden om ventelisten kan ved flytning af bopæl til Randers Kommune og tilstødende kommuner ske overflytning fra andre klubber, såfremt ansøgeren opfylder de af bestyrelsen fastsatte regler for max. handicap.

§ 4 Kontingent
Medlemskontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling, med virkning fra det førstkommende kontingenthalvår for følgende kategorier – dog hæves kontingentet automatisk med udgangspunkt i forbrugerindekset for september 2002 og første stigning pr. 1. januar 2004:
A Seniorer A (Fra kontingentåret efter medlemmet er fyldt 18 år)
A2 Seniorer A2 (Kontingentkategorien Seniorer A2 er 1.000 kr. dyrere end kontingentkategorien Seniorer A). Efter 6 års medlemskab, via denne kontingentgruppe, overgår medlemmet automatisk til gruppe A medlemskab. Indskuddet anses som fuldt indbetalt.
B Ægtepar – Der optages ikke nye medlemmer i denne gruppe.
C Familie (Forældre og børn til og med det kontingent år, hvor børnene fylder 18 år) – Der optages ikke nye medlemmer i denne gruppe.
D Juniorer (Til og med det kontingent år, hvor medlemmet fylder 18 år)
E Børn (Indtil 12 år)
F Passive medlemmer
G Ung under uddannelse (Medlemmer under 30 år som over for bestyrelsen dokumenterer, at de er under uddannelse)
H Long distance (Afstand fra hjemmeadresse til Randers Golf Klub min. 50 km)
I Par 3-bane med flex
J Fleks Basis
Størrelsen af kontingentet fastsættes således, at provenuet heraf er tilstrækkelig stort til dækning af klubbens udgifter. Kontingentet betales halvårsvis forud, med forfaldsdage 1. januar og 1. juli. Et medlem, der ikke har betalt kontingentet 1 måned efter forfaldsdag, er uberettiget til at spille på banen. Er restancen ikke indgået efter yderligere 1 måned, slettes restanten af medlemslisten.

§ 4a
Seniorer A, Ægtepar B og Familie C betaler et indskud på kr. 5.000 pr. person, der er 18 år eller ældre på indmeldelsestidspunktet. Indskuddet skal være indbetalt før fuldt medlemskab kan opnås. Ved overflytning fra junior eller ung under uddannelse betales ikke indskud, hvis medlemmet har været aktivt medlem i de seneste 2 år forud for overflytningen. Seniorer A2, par 3-bane I og fleks-basis J medlemmer betaler ikke indskud. Medlemmer i kontingentkategori A2, I og J kan kun overflyttes til kontingentkategori A, B eller C ved indbetaling af indskud. Fleks-medlemmer modtager begrænset DGU-kort. Fleks- medlemmer skal betale greenfee ved spil på 18-huls banen. Fleks Basis medlemmer skal betale greenfee ved spil på par 3-banen. Passive medlemmer, som tidligere har været aktive medlemmer, kan udenom ventelisten overflyttes til aktivt medlemskab igen uden at betale indskud. Ved overgang til passivt medlemskab, skal der gå min. 1 år inden aktivt medlemskab igen kan erhverves. Indskud kan ikke kræves tilbagebetalt ved udtrædelse af klubben eller ved overflytning til passivt medlemskab, uanset årsagen til udtrædelse/overflytning. Ved genindmeldelse i klubben inden for 5 år efter udtrædelse, kan tidligere indbetalt indskud modregnes i det på gen-indmeldelsestidspunktet gældende indskud, såfremt udtrædelse af klubben ikke skyldes eksklusion.

§ 5 Udmeldelse
Udmeldelse af klubben eller overgang til passivt medlemskab eller ændringer i øvrigt kan kun ske pr. 1. januar eller 1. juli med 1 måneds forudgående skriftlig varsel.

§ 6 Spille- og ordensregler
Ved spillet følges “The Royal and Ancient Golf Club of Sct. Andrew’s regler. Komiteen fastsætter de lokale regler, som den måtte finde nødvendig, og udarbejder turneringsbestemmelser for klubben.
Det af handicapkomiteen for medlemmerne fastsatte handicap indføres i en handicapliste, der skal være anbragt på et synligt sted i klubhuset samt i et handicapkartotek.
Ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter de for klubben gældende bestemmelser og regler med hensyn til udøvelse af spillet og ordenens overholdelse. Overtrædelse medfører midlertidig udelukkelse fra spillet og fra klubhuset – i gentagelsestilfælde udelukkelse fra klubben. Bestyrelsens afgørelse i medfør af ovenstående bestemmelser kan indankes for Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg.

§ 7 Generalforsamling
Generalforsamlingen har, indenfor de i vedtægterne afstukne grænser, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.

§ 8
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i Randers inden den 15. december.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens eller generalforsamlingens beslutning eller skriftlig begæring af mindst 10% af medlemmerne. Begæringen skal angive hensigten med den ekstraordinære generalforsamling og indeholde de forslag, der ønskes behandlet. Generalforsamlingen bliver i sidste fald at afholde inden for 3 uger efter, at begæringen derom er fremsat for bestyrelsen.
Generalforsamlinger indvarsles af bestyrelsen ved brev eller e-mail til medlemmerne med mindst 8 dages varsel. Indvarslingen skal i en dagsorden angive hvilke sager, der foreligger til behandling og i tilfælde af fremkomne forslag, hvad disse indeholder.

§ 9
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Fastsættelse af det fremtidige kontingent. Fremlæggelse af budget for det løbende år.
5. Eventuelle forslag fra bestyrelsen.
6. Eventuelle forslag fra medlemmerne.
7. Valg af formand.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af statsautoriseret revisor eller registreret revisor.
10. Eventuelt.

§ 10
Generalforsamlingen afgør – bortset fra regel i § 14 og § 18 – alle sager ved simpel stemmeflerhed. Valgbare er alle aktive medlemmer over 18 år. Hvert aktivt medlem, som ikke er i restance, har en stemme på generalforsamlingen. Medlemmer under 18 år har stemmeret via deres forældre, forældremyndigheds haver eller værge. Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt til et medlem, der dog aldrig kan råde over mere end en fuldmagt. Fuldmagten skal lyde på navn. Ethvert medlem kan forlange skriftlig afstemning.

§ 11
Angående det på generalforsamlingen passerede, derunder navnlig de af forsamlingen fattede beslutninger, skal der optages en kort beretning, hvilken beretning indføres i klubbens forhandlingsprotokol, der skal underskrives af dirigenten.

§ 12
Forslag fra medlemmerne til den ordinære generalforsamling skal være indsendt til bestyrelsen inden den 15. oktober.

§ 13
Klubbens regnskabsår går fra 1. oktober til 30. september.

§ 14 Vedtægtsændringer
Forandringer i klubbens vedtægter kan kun ske efter forslag indbragt på en generalforsamling i overensstemmelse med reglerne i § 8 og § 12, og hvis 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.

§ 15 Bestyrelsen
Generalforsamlingen vælger klubbens formand og 4 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen besætter af sin midte posten som Økonomiudvalgsformand. Bestyrelsen udpeger blandt klubbens medlemmer:
1. Sportsudvalgsformand.
2. Baneudvalgsformand.
3. Turneringsudvalgsformand.
4. Husudvalgsformand.
5. Handicapudvalgsformand.
Formanden vælges for 2 år, herudover afgår efter tur hvert år 2 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted. Udvalgsformændene fungerer for 1 år ad gangen.
Udvalgsformændene sammensætter selv deres udvalg blandt klubbens medlemmer for 1 år af gangen.
Indtræder der vakance i årets løb, vælger bestyrelsen, for så vidt den anser det fornødent, et medlem til at fungere i tiden indtil næste generalforsamling.

§ 16
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 af dens medlemmer er til stede. Den træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ved forfald kan stemmeret udøves ved skriftlig fuldmagt til et bestyrelsesmedlem, der dog aldrig kan råde over mere end en fuldmagt. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden. Der føres protokol over bestyrelsens beslutninger.

§ 17
Bestyrelsen repræsenterer klubben og handler på dennes vegne. Der kræves generalforsamlingsbeslutning til anlæg af ny bane, køb, salg eller pantsætning af fast ejendom. For de af bestyrelsen på klubbens vegne tegnede forpligtigelser hæfter alene klubbens formue. Klubben tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller af et flertal af bestyrelsens medlemmer.

§ 18 Klubbens opløsning
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling. For at opløsningen kan vedtages, kræves at
mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at beslutningen vedtages af en majoritet af 2/3 af de afgivne stemmer. Er der ikke mødt et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes på sædvanlig måde en ny generalforsamling til afholdelse senest 3 uger efter, hvor da beslutning om opløsning kan tages med ovennævnte stemmeflerhed uden hensyn til de fremmødtes antal. Samtidig med klubbens opløsning, træffes foranstaltning til, at klubbens eventuelle formue overgår til ungdomsarbejde i SIKR-regi.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 22. november 2018

Redigeret fra tidligere udgave af 16. november 2016.