Etikette

I over seks årtier har Randers Golf Klub været et symbol på samling og fællesskab for folk i alle aldre.

Etikette er et must og skal efterleves af alle golfspillere, da det bidrager til en høj grad af sikkerhed samt fairness når mange mennesker færdes på golfbanen.

INTRODUKTION
Dette afsnit giver retningslinjer for den måde, hvorpå golf bør spilles. Hvis disse retningslinjer følges, vil alle spillere få den maksimale fornøjelse af spillet. Det overordnede princip er, at hensyn altid bør vises over for andre på banen, herunder ultimativt hensyn til banepersonalet.

SPILLETS ÅND
Golf spilles for det meste, uden at der er en dommer til stede. Spillet funderer sig på den enkeltes ærlighed og oprigtige intention om at vise hensyn over for andre, samt at spille efter Reglerne. Alle spillere bør opføre sig disciplineret og udvise høflighed og sportsånd til alle tider, uanset hvor konkurrencemindede de er. Dette er golfspillets ånd.

SIKKERHED
Spillere skal sikre sig, at ingen står tæt ved, eller i øvrigt risikerer at blive ramt af køllen, bolden eller af sten, kviste og lignende, når de udfører et slag eller prøvesving.
Spillere skal ikke spille før forangående spillere eller greenkeepere er uden for rækkevidde. Spillere bør altid varsko greenkeepere i nærheden eller foran, når de skal udføre et slag, der kunne bringe dem i fare.
Hvis en spiller slår en bold i en retning, hvor der er fare for at ramme nogen, bør han øjeblikkeligt råbe et advarselsråb. Det traditionelle advarselsråb i sådanne situationer er ”fore”.

Det anbefales at se denne video i forhold til etikette over for banepersonalet.

HENSYN TIL ANDRE SPILLERE

Ingen forstyrrelse
Spillere bør altid udvise hensyn over for andre spillere på banen og bør ikke forstyrre deres spil ved bevægelse, tale eller unødvendig støj.
Spillere bør sikre sig, at intet elektronisk apparat medbragt på banen forstyrrer andre spillere.
På teestedet bør en spiller ikke tee’e sin bold op, før det er hans tur til at spille.
Spillere bør ikke stå tæt ved eller direkte bag ved bolden eller bag ved hullet, når en spiller skal til at spille.

På green
På green bør spillerne ikke træde på en anden spillers puttelinje eller kaste en skygge på denne linje, når han skal spille.
Spillere bør blive på eller tæt ved green, indtil alle i gruppen har spillet i hul.

At føre score
I slagspil bør markøren – om nødvendigt – undervejs til næste tee-sted kontrollere scoren med spilleren og føre den på scorekortet.

SPILLETEMPO

Spil i godt tempo og hold trit
Spillere bør spille i et raskt tempo. Komiteen kan fastsætte retningslinjer for spilletempo, som alle spillere bør følge.
Det er en gruppes ansvar at holde trit med gruppen foran. Hvis den taber et helt hul og forsinker gruppen bagved, bør den opfordre gruppen bagved til at gå igennem; uanset hvor mange spillere der er i denne gruppe. Hvis en gruppe ikke har tabt et helt hul, men det er klart at gruppen bagved kan spille hurtigere, bør den opfordre den hurtigere spillende gruppe til at gå igennem.

Vær parat til at spille
Spillere bør være parate til at slå, lige så snart det er deres tur. Ved spil på eller nær ved green bør spillerne placere deres udstyr i en position, der sikrer hurtig bevægelse væk fra green og mod næste teested. Når spillet af et hul er afsluttet, bør spillerne omgående forlade greenen.

Tabt bold
Hvis en spiller tror, at hans bold kan være tabt andre steder end i en vandhazard eller er out of bounds, bør han spille en provisorisk bold for at spare tid.
Spillere, der søger efter en bold, bør vinke spillerne i gruppen bagved igennem, så snart det står dem klart, at bolden ikke let kan findes. De bør ikke søge i fem minutter, før de vinker igennem. Når de har tilladt gruppen bagved at gå igennem, bør de ikke fortsætte spillet, før gruppen er passeret og uden for rækkevidde.

Fortrinsret på banen
Medmindre andet er bestemt af Komiteen, afgøres fortrinsret på banen af gruppens spilletempo. En hvilken som helst gruppe, der spiller en fuld runde, har ret til at gå igennem en gruppe, der ikke spiller en fuld runde. Begrebet ”gruppe” omfatter også en enlig spiller.

OMSORG FOR BANEN

Bunkers
Før en bunker forlades, bør spillere omhyggeligt udjævne alle fordybninger og fodspor, som de selv har lavet, og dem, som andre har lavet tæt derved. Hvis der er en rive inden for en rimelig afstand fra bunkeren, bør riven anvendes til dette formål.

Udbedring af opslåede græstørv, boldnedslagsmærker og skader forårsaget af golfsko
Spillere bør omhyggeligt reparere ethvert hul, de har lavet ved at slå græstørv op, og sørge for, at enhver skade på greenen, forårsaget af en bolds nedslag, udbedres omhyggeligt – uanset om det er forårsaget af spilleren selv. Når alle spillere i gruppen har færdigspillet hullet, bør der foretages udbedring af alle skader på greenen, som er forårsaget af golfsko.

Forebyggelse af unødig skade
Spillere bør undgå at forårsage skade på banen ved at opslå tørv under prøvesving eller ved af slå køllen ned i jorden i vrede eller af anden årsag.
Spillere bør sikre sig, at der ikke forårsages skade, når bags eller flagstangen lægges på greenen.
For at undgå skade på hullet bør spillere og caddier ikke stå for tæt på hullet samt være forsigtige ved håndtering af flagstangen og opsamling af bolden fra hullet. Et køllehoved bør ikke anvendes til at samle bolden op af hullet.
Spillerne bør ikke læne sig op ad en kølle på green, navnlig ikke når bolden tages op af hullet.
Flagstangen bør sættes omhyggeligt tilbage i hullet, før spillerne forlader greenen.
Lokale påbud vedr. brugen af golfbiler bør nøje overholdes.

KONKLUSION: STRAF FOR OVERTRÆDELSE
Hvis spillere følger retningslinjerne i dette afsnit, vil det gøre spillet mere fornøjeligt for alle.
I tilfælde af et alvorligt brud på etiketten kan Komiteen diskvalificere en spiller iht. Regel 33-7 og i henhold til klubbens vedtægters §6.
Ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter de for klubben gældende bestemmelser og regler med hensyn til udøvelse af spillet og ordenens overholdelse. Overtrædelse medfører midlertidig udelukkelse fra spillet og fra klubhuset – i gentagelsestilfælde udelukkelse fra klubben.
Bestyrelsens afgørelse i medfør af ovenstående bestemmelser kan indankes for Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg.

Klubhus

Vores klubhus og omgivelser er vores ansigt overfor både gæster og vore medlemmer. Det betyder at vi selvfølgelig skal behandle dette som var det vores egen bolig.

  • Huset er åbent for alle indenfor den normale åbningstid som der skiltes med på hjemmesiden og opslag.
  • Når man benytter klubhuset så foregår det med rengjorte sko.
  • Restaurant In’golf har rettighederne til salg af mad og drikkevarer under husets tag og dertilhørende terasser. Medbragt mad og drikkevarer må alene fortæres på golfbanen inkl. træningsfaciliteter.
  • Golfudstyr af alle slags skal anbringes udenfor klubhuset og som ”lokalregel” så skal terrassen holdes fri for vogne og bags. Der opfordres til at vores vaskepladser benyttes til rengøring af udstyr og fodtøj
  • Omklædningsrum og badefaciliteter kan benyttes efter behov og der holder man også fast i at der er pænt ryddeligt når man forlader rummene.
  • Glemte sager vil blive samlet sammen af personalet og afleveret i rummet for glemte sager. Hvis man har glemt noget så spørg i administrationen. Ved sæsonafslutning vil uafhentede sager blive afhændet.
  • Parkering finder sted på normal vis på p-pladsen og ikke ved banepersonalets bygninger. Tænk også på at evt. udrykningskøretøjer kan komme frem uden problemer.
  • Informationstavler er til rådighed både for diverse udvalg/klubber i klubben, og må kun bruges af de udvalgsansvarlige. Der forefindes også opslagstavler for medlemmer.

Eventuelle tvivlsspørgsmål bedes rettet til administrationen.

Velkommen til Randers Golf Klub

Fællesskab for store og små i mere end 60 år

Bliv medlem

Udfyld felterne i nedenstående formular – så er du godt på vej til at blive en del af et fantastisk fællesskab for alle.

Fællesskab for alle aldre

I over seks årtier har Randers Golf Klub været et symbol på samling og fællesskab for folk i alle aldre.