Skip links

Eliten

Elite kalender 2022 

Herunder finder du link til elitens kalender. Her fremgår alle de vigtige datoer, omhandlende træning, turneringe etc. 
Kalenderen er dynamisk og vil løbende bliver opdateret. 

Find kalenderen her.

Elitepolitik – vision og målsætning
Randers Golf Klub vil bestræbe sig på at skabe det gode liv for klubbens elitespillere, med bedst mulige rammer såvel menneskeligt som økonomisk til understøttelse af klubbens eliteafdeling. Klubbens juniorafdeling – herunder udviklingscenter – skal fungere som fødekæde til eliten. Klubbens målsætning er til stadighed at deltage med hold i DGU’s Danmarksturnering. Randers Golf Klub beslutter efter indstilling fra spillerrådet, hvilke turneringer, der i et givent år er muligheder for at gennemføre. Både den enkelte spiller, de økonomiske rammer og banemæssige muligheder kan tages i betragtning. Derudover er det målet at udvikle elitespillere gennem en målrettet træningsindsats og ved deltagelse i individuelle turneringer.

Spillerrådet og dets opgaver
Til gennemførelsen af målsætningen nedsættes et spillerråd. Elitetruppen udpeger repræsentanter til spillerådet (1 herre, 1 dame & 1 junior), der sammen med Sportsudvalgsformand, Golfmanager og Trænerteam udgør spillerrådet. Spillernes repræsentanter udvælges på den årlige træningslejr. Repræsentanterne bærer ansvaret for rekruttering af frivillig hjælp til aktiviteter, der er besluttet udover det fastlagte. Eksempelvis at rekruttere ressourcer til afvikling af Par 3 bane turnering mv.

Vision
Spillerrådet har ansvar for at der igangsættes og til stadighed foregår en drøftelse af visioner og målsætninger vedrørende elitearbejdet, herunder konkrete handleplaner, der kan fremlægges for bestyrelsen ved budgetdrøftelserne.
Økonomi Spillerrådet indstiller forslag til kommende års budget på vegne af elitetruppen. Udgiftsbudgettet baseres såvel på økonomisk støtte til prioriterede turneringshold som støtte til elitespillere, der opfylder betingelserne i Elitekonceptet, og som deltager i turneringer, der tæller til den nationale rangliste for herrer, damer eller juniorer. Den besluttede holdstøtte har dog 1. prioritet for gennemførelse, hvilket kan bevirke at støtte til deltagelse i individuelle turneringer må vige, såfremt udgifter hertil ikke kan holdes indenfor årets budgetramme. Sportsudvalgsformand har budgetansvar og er tildelt beføjelser til overholdelse heraf.

Profilering
Udvalget skal sikre, at medlemmer gennem hjemmesiden løbende holdes orienteret om resultater og aktiviteter af betydning for udvalgets område. Til formålet skal udnævnte holdkaptajner, efter hver spillerunde, afrapportere om rundens afvikling til brug på klubbens hjemmeside.
Turneringsafvikling Trænerteamet skal sikre, at de tilmeldte holds hjemmekampe skemasættes i klubbens turneringskalender og blokeres i Golfbox. Dette foregår i samarbejde med klubbens administration. Turneringer afvikles i regi af Sportsudvalget, og Trænerteamet udpeger turneringsledere til de enkelte spilledage i Danmarksturneringen.

Eliteholdene
Holdene består af en bruttotrup, som udpeges af Trænerteamet, eventuel i samarbejde med den resterende del af spillerådet. I bruttotruppen bør kun optages herre spillere med højst Hcp 6,5, som ønsker at spille alle kampe på klubbens hold. Hcp for dame-elitespillere sættes før sæsonstart. Sygdom og andre tvingende omstændigheder er naturligvis en gyldig grund til afbud, men det er ikke gyldig grund, hvis en spiller vælger at spille en individuel turnering i stedet for at spille på holdet. Der kan forekomme situationer, hvor spilleren efter aftale med Trænerteamet kan deltage i en individuel turnering. Hvert hold skal have udpeget en holdkaptajn/holdleder, der refererer til Trænerteamet. Trænerteamet sikrer, sammen med holdlederen, at 1. holdet for damer og herrer til enhver tid stiller det stærkeste hold til turneringsafvikling. Øvrige holdudtagelser baseres på niveau, indsats og Trænerteamets vurdering af spillernes udviklingsmuligheder.
Et hold kan medtage en ikke-spillende holdleder / holdkaptajn til at tage sig af det praktiske under turneringsafvikling m.m. Elitehold der spiller 36 huller pr. dag kan få tilskud til udgifter forbundet med deltagelsen i overensstemmelse med budgetgrundlaget. Kaptajn/holdleder skal overholde de økonomiske rammer og tidsfrister i forbindelse med udlæg jf. de udstukne regler for afregning og aflevering af bilag.
Et medlem af bruttotruppen for elitehold modtager holdtræning u. b. Spillere i bruttotruppen 1. herre- og damehold kan ligeledes opnå individuel undervisning efter aftale med Trænerteamet. Anden støtte i sin udvikling som hold- og individuel spiller i overensstemmelse med indstilling fra spillerrådet/sportsudvalget, som er godkendt af bestyrelsen.

Spillernes forpligtigelser
Spilleren skal repræsentere klubben på værdig vis såvel indenfor som udenfor banen. Spilleren skal i alle turneringer stille op i den af klubben evt. med sponsor valgte holddragt.
Spilleren skal være parat til at gøre en personlig indsats overfor sponsorer.
Spilleren skal kunne stå til rådighed ved udvalgte arrangementer i klubben.
Deltagelse i klubmesterskaberne er obligatorisk, ligesom deltagelse i åbningsturneringen, afslutningsturneringen samt interne ranglisteturneringer sker i det omfang det er muligt for den enkelte spiller.

Elitekonceptet
Der vil på baggrund af spillernes alder, køn, ambitioner og potentiale blive stillet krav til den enkelte spiller. Klubbens tilbud vil omvendt afhænge af spillerens egne økonomiske forudsætninger samt eksempelvis træningsindsats, talent, tilknytning og generel indsats over for klubben. De enkelte spilleres potentiale samt udviklingsmuligheder beskrives af klubbens Trænerteam på baggrund af spillerens personlige målsætning for sæsonen.

Elitespillerens rettigheder
En elitespiller vil under forudsætning af tilstrækkelige økonomiske midler få tilbudt:
En ugentlig træningssamling, der fastlægges før sæsonstarten. Individuel træning efter aftale med Trænerteam (gældende for 1. herre- og damehold). Træningslejr og træningssamlinger med delvis økonomisk støtte med følgende fordelingssats:
50% til spillere under 25 år og 50% til spillere under uddannelse
Økonomisk støtte til individuelle turneringer efter nærmere aftale, jf. ovenfor under Økonomi. Der ydes ikke tilskud til spillere med restance til Randers Golf Klub.