Skip links

Du får den bedst tænkelige introduktion til golfsporten i Randers Golf Klub.
Der kræves ingen forkundskaber, da vi klæder dig på med fri instruktion og en masse spil sammen med erfarne hjælpere fra klubbens begynderudvalg. Du skal blot have lysten til at slå til en golfbold, og vi hjælper med resten.

Prøvemedlemskabet har en varighed på 3 mdr. og koster kun 995 kr. 

Med et prøvemedlemskab har du adgang til frit spil på Carlsberg Sport banen (korthulsbane), fri afbenyttelse af klubbens træningsfaciliteter inkl. gratis bolde på træningsbanen, lån af udstyr (mod betaling af depositum på 1.000 kr.) og ubegrænset træning hos klubbens dygtige trænerteam. Bemærk at chip til boldmaskinen er påkrævet og koster 100 kr.

I golfsæsonen mødes alle prøvemedlemmer og nyere medlemmer hver torsdag til spil på enten Carlsberg Sport banen eller 18 hullers banen. Her vil erfarne hjælpere fra klubbens begynderudvalg klæde nye medlemmer på til en fremtid på stor bane via kyndig vejledning i spillets facetter. Og så er det endda sjovt og hyggelig på samme tid.

Begynderudvalget
Udvalgets medlemmer har til opgave, i samarbejde med trænerteamet, at give nye medlemmer den nødvendige information og vejledning.
Udstyr
Der tilbydes låneudstyr i hele perioden mod betaling af depositum på 1.000 kr.
Banetilladelse
Du opnår banetilladelse til den store bane, når du har gennemgået uddannelses forløbet med følgende elementer:
– Regelundervisning
– Træning/undervisning
– Begynderturnering på par 3 banen
– Kaninturneringer på den store bane
Indholdet er automatisk inkluderet i prøvemedlemskabet, ligesom der tilbydes ubegrænset instruktion på begynderhold i hele perioden. Det anbefales, at du fortsat modtager instruktion efter golfkørekortet er i hus – f.eks. ved deltage på Hold Golf. På den vis sikres den  bedste forudsætning for kontinuerlig udvikling.
Kaninturnering
Kaninturneringer (det kaldes turneringer for nye medlemmer) afholdes på torsdage med start kl.16:15. Alle deltagere mødes i kælderen i klubhuset og deltagelse koster 20 kr. pr. gang.
Træning med Trænerteamet
Der tilbydes fri træning i hele prøvemedlemskabets periode. Du informeres automatisk om træning og tilmelding ved indmeldelse i Randers Golf Klub.
Øvrigt
Der skal tilkøbes chip til boldmaskine a 100,- kr.

GolfklubbenMedlemsadministrationinfo@randersgolf.dk86 42 88 69
Lena T. NielsenHead Proltn@randersgolf.dk26 27 87 13
Jakob Sass Vedersø LarsenTrænerinfo@randersgolf.dk29 11 33 21
Asbjørn NordentoftTræner info@randersgolf.dk40 42 82 51
Frederik Buus NielsenTræner info@randersgolf.dk31 49 03 20
Jens PoulsenFormand Begynderudvalgfarfarpoulsen@gmail.com60 74 47 97

I Randers Golf Klub kan alle nye medlemmer nyde godt af tilbuddet om mentorordning.
Hvis du ønsker at møde andre medlemmer, få indsigt i mulighederne som medlem i Randers Golf Klub, herunder tilknytning til én eller flere klubber i klubben, så  skal du blot henvende dig i administrationen, hvorefter du inden for kort tid vil blive tilbudt en mentor.

Du skal være medlem af en golfklub, og have opnået banetilladelse, for at opnå DGU-kort.
Når du er i besiddelse af DGU-kort, kan du spille på alle golfbaner i Danmark mod betaling af greenfee. Randers Golf Klubs medlemmer kan spille til 1/2 pris på baner med samarbejdsaftaler. Herudover er Randers Golf Klub medlem af XL-Golf, der er en samarbejdsordning  med 7 øvrige golfklubber. Her kan tilmeldte medlemmer spille ubegrænset på hinandens baner. Et XL-Golf medlemskab koster kun 900 kr. pr. år og forudsætter et fuldtidsmedlemskab.

Vedtægter
§ 1 Formål
Randers Golf Klub har til formål i samarbejde med Randers Kommune at drive en golfbane samt udbrede og fremme kendskab til og færdighed i golf.

§ 2 Bane og klubhus
Klubhus og nærmeste omgivelser ejes og drives af klubben, medens banen i øvrigt ejes af kommunen og drives af kommunen og klubben i fællesskab.

§ 3 Medlemsoptagelse
Optagelse sker efter skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Bestyrelsen kan træffe bestemmelse om et maksimalt medlemstal. Sådanne
beslutninger eller ændringer i tidligere beslutninger af denne art, skal godkendes af den førstkommende ordinære generalforsamling. Såfremt bestyrelsen i en periode har begrænset medlemstilgangen, skal bestyrelsen føre en officiel venteliste, hvorpå alle, der ønsker medlemskab af RGK, skal opføres og tilbydes medlemskab efter anciennitet på ventelisten. Afslår en person på ventelisten at modtage klubbens tilbud om fuldt medlemskab, fortabes ancienniteten på ventelisten. Medlemmer på denne venteliste kan tilbydes et par 3-bane medlemskab af klubben. Det betyder, at de kan bruge alle faciliteter bortset fra spil på stor bane – opnår ikke DGU-medlemskab. Bestyrelsen er dog berettiget til at tillade deltagelse i kaninmatcher. Uden om ventelisten kan ved flytning af bopæl til Randers Kommune og tilstødende kommuner ske overflytning fra andre klubber, såfremt ansøgeren opfylder de af bestyrelsen fastsatte regler for max. handicap.

§ 4 Kontingent
Medlemskontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling, med virkning fra det førstkommende kontingenthalvår for følgende kategorier – dog hæves kontingentet automatisk med udgangspunkt i forbrugerindekset for september 2002 og første stigning pr. 1. januar 2004:
A Seniorer A (Fra kontingentåret efter medlemmet er fyldt 18 år)
A2 Seniorer A2 (Kontingentkategorien Seniorer A2 er 1.000 kr. dyrere end kontingentkategorien Seniorer A). Efter 6 års medlemskab, via denne kontingentgruppe, overgår medlemmet automatisk til gruppe A medlemskab. Indskuddet anses som fuldt indbetalt.
B Ægtepar – Der optages ikke nye medlemmer i denne gruppe.
C Familie (Forældre og børn til og med det kontingent år, hvor børnene fylder 18 år) – Der optages ikke nye medlemmer i denne gruppe.
D Juniorer (Til og med det kontingent år, hvor medlemmet fylder 18 år)
E Børn (Indtil 12 år)
F Passive medlemmer
G Ung under uddannelse (Medlemmer under 30 år som over for bestyrelsen dokumenterer, at de er under uddannelse)
H Long distance (Afstand fra hjemmeadresse til Randers Golf Klub min. 50 km)
I Par 3-bane med flex
J Fleks Basis
Størrelsen af kontingentet fastsættes således, at provenuet heraf er tilstrækkelig stort til dækning af klubbens udgifter. Kontingentet betales halvårsvis forud, med forfaldsdage 1. januar og 1. juli. Et medlem, der ikke har betalt kontingentet 1 måned efter forfaldsdag, er uberettiget til at spille på banen. Er restancen ikke indgået efter yderligere 1 måned, slettes restanten af medlemslisten.

§ 4a
Seniorer A, Ægtepar B og Familie C betaler et indskud på kr. 5.000 pr. person, der er 18 år eller ældre på indmeldelsestidspunktet. Indskuddet skal være indbetalt før fuldt medlemskab kan opnås. Ved overflytning fra junior eller ung under uddannelse betales ikke indskud, hvis medlemmet har været aktivt medlem i de seneste 2 år forud for overflytningen. Seniorer A2, par 3-bane I og fleks-basis J medlemmer betaler ikke indskud. Medlemmer i kontingentkategori A2, I og J kan kun overflyttes til kontingentkategori A, B eller C ved indbetaling af indskud. Fleks-medlemmer modtager begrænset DGU-kort. Fleks- medlemmer skal betale greenfee ved spil på 18-huls banen. Fleks Basis medlemmer skal betale greenfee ved spil på par 3-banen. Passive medlemmer, som tidligere har været aktive medlemmer, kan udenom ventelisten overflyttes til aktivt medlemskab igen uden at betale indskud. Ved overgang til passivt medlemskab, skal der gå min. 1 år inden aktivt medlemskab igen kan erhverves. Indskud kan ikke kræves tilbagebetalt ved udtrædelse af klubben eller ved overflytning til passivt medlemskab, uanset årsagen til udtrædelse/overflytning. Ved genindmeldelse i klubben inden for 5 år efter udtrædelse, kan tidligere indbetalt indskud modregnes i det på gen-indmeldelsestidspunktet gældende indskud, såfremt udtrædelse af klubben ikke skyldes eksklusion.

§ 5 Udmeldelse
Udmeldelse af klubben eller overgang til passivt medlemskab eller ændringer i øvrigt kan kun ske pr. 1. januar eller 1. juli med 1 måneds forudgående skriftlig varsel.

§ 6 Spille- og ordensregler
Ved spillet følges “The Royal and Ancient Golf Club of Sct. Andrew’s regler. Komiteen fastsætter de lokale regler, som den måtte finde nødvendig, og udarbejder turneringsbestemmelser for klubben.
Det af handicapkomiteen for medlemmerne fastsatte handicap indføres i en handicapliste, der skal være anbragt på et synligt sted i klubhuset samt i et handicapkartotek.
Ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter de for klubben gældende bestemmelser og regler med hensyn til udøvelse af spillet og ordenens overholdelse. Overtrædelse medfører midlertidig udelukkelse fra spillet og fra klubhuset – i gentagelsestilfælde udelukkelse fra klubben. Bestyrelsens afgørelse i medfør af ovenstående bestemmelser kan indankes for Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg.

§ 7 Generalforsamling
Generalforsamlingen har, indenfor de i vedtægterne afstukne grænser, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.

§ 8
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i Randers inden den 15. december.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens eller generalforsamlingens beslutning eller skriftlig begæring af mindst 10% af medlemmerne. Begæringen skal angive hensigten med den ekstraordinære generalforsamling og indeholde de forslag, der ønskes behandlet. Generalforsamlingen bliver i sidste fald at afholde inden for 3 uger efter, at begæringen derom er fremsat for bestyrelsen.
Generalforsamlinger indvarsles af bestyrelsen ved brev eller e-mail til medlemmerne med mindst 8 dages varsel. Indvarslingen skal i en dagsorden angive hvilke sager, der foreligger til behandling og i tilfælde af fremkomne forslag, hvad disse indeholder.

§ 9
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Fastsættelse af det fremtidige kontingent. Fremlæggelse af budget for det løbende år.
5. Eventuelle forslag fra bestyrelsen.
6. Eventuelle forslag fra medlemmerne.
7. Valg af formand.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af statsautoriseret revisor eller registreret revisor.
10. Eventuelt.

§ 10
Generalforsamlingen afgør – bortset fra regel i § 14 og § 18 – alle sager ved simpel stemmeflerhed. Valgbare er alle aktive medlemmer over 18 år. Hvert aktivt medlem, som ikke er i restance, har en stemme på generalforsamlingen. Medlemmer under 18 år har stemmeret via deres forældre, forældremyndigheds haver eller værge. Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt til et medlem, der dog aldrig kan råde over mere end en fuldmagt. Fuldmagten skal lyde på navn. Ethvert medlem kan forlange skriftlig afstemning.

§ 11
Angående det på generalforsamlingen passerede, derunder navnlig de af forsamlingen fattede beslutninger, skal der optages en kort beretning, hvilken beretning indføres i klubbens forhandlingsprotokol, der skal underskrives af dirigenten.

§ 12
Forslag fra medlemmerne til den ordinære generalforsamling skal være indsendt til bestyrelsen inden den 15. oktober.

§ 13
Klubbens regnskabsår går fra 1. oktober til 30. september.

§ 14 Vedtægtsændringer
Forandringer i klubbens vedtægter kan kun ske efter forslag indbragt på en generalforsamling i overensstemmelse med reglerne i § 8 og § 12, og hvis 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.

§ 15 Bestyrelsen
Generalforsamlingen vælger klubbens formand og 4 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen besætter af sin midte posten som Økonomiudvalgsformand. Bestyrelsen udpeger blandt klubbens medlemmer:
1. Sportsudvalgsformand.
2. Baneudvalgsformand.
3. Turneringsudvalgsformand.
4. Husudvalgsformand.
5. Handicapudvalgsformand.
Formanden vælges for 2 år, herudover afgår efter tur hvert år 2 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted. Udvalgsformændene fungerer for 1 år ad gangen.
Udvalgsformændene sammensætter selv deres udvalg blandt klubbens medlemmer for 1 år af gangen.
Indtræder der vakance i årets løb, vælger bestyrelsen, for så vidt den anser det fornødent, et medlem til at fungere i tiden indtil næste generalforsamling.

§ 16
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 af dens medlemmer er til stede. Den træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ved forfald kan stemmeret udøves ved skriftlig fuldmagt til et bestyrelsesmedlem, der dog aldrig kan råde over mere end en fuldmagt. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden. Der føres protokol over bestyrelsens beslutninger.

§ 17
Bestyrelsen repræsenterer klubben og handler på dennes vegne. Der kræves generalforsamlingsbeslutning til anlæg af ny bane, køb, salg eller pantsætning af fast ejendom. For de af bestyrelsen på klubbens vegne tegnede forpligtigelser hæfter alene klubbens formue. Klubben tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller af et flertal af bestyrelsens medlemmer.

§ 18 Klubbens opløsning
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling. For at opløsningen kan vedtages, kræves at
mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at beslutningen vedtages af en majoritet af 2/3 af de afgivne stemmer. Er der ikke mødt et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes på sædvanlig måde en ny generalforsamling til afholdelse senest 3 uger efter, hvor da beslutning om opløsning kan tages med ovennævnte stemmeflerhed uden hensyn til de fremmødtes antal. Samtidig med klubbens opløsning, træffes foranstaltning til, at klubbens eventuelle formue overgår til ungdomsarbejde i SIKR-regi.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 22. november 2018

Redigeret fra tidligere udgave af 16. november 2016.

Randers Golf Klubs dataansvar
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige:

Randers Golf Klub er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Marck Lindved
Adresse: Himmelbovej 22
CVR: 83806710
Telefonnr.: 86428869 Mail: mll@randersgolf.dk
Website: www.randersgolf.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

Medlemsoplysninger:
Almindelige personoplysninger:
Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse

Oplysninger om frivillige, ledere og trænere:
Almindelige personoplysninger:

Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mail- adresse
Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til for- eningen og bankkontonummer

Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
CPR-nummer samt oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest

Her indsamler vi oplysninger fra:

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:
• Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn
• Idrættens hovedorganisationer, f.eks. oplysninger om klubskifter, karantæner og kursusdeltagelse
• Sociale medier der er offentligt tilgængelige (Facebook, Instagram, Twitter mv.)
• Ribers Kredit Information eller debitorregistret

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. Lovlige grunde til behandling er særligt:
• Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
• At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
• Behandling efter lovkrav
• Behandling med samtykke

Formålene:
Formål med behandling af medlemsoplysninger:
• Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
• Som led i foreningens idrætsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
• Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
• Levering af varer og ydelser du har bestilt
• Administration af din relation til os

Formål med behandling af oplysninger på frivillige, ledere og trænere:
• Håndtering af frivillige, trænernes og ledernes hverv og pligter i foreningen
• Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser
• Opfyldelse af lovkrav
• Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende
• Administration af din relation til os
Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:
• Udøvelse af idrætsaktivitet, herunder udfærdigelse af holdkort, holdopstillinger, interne resultatlister m.v.
• Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
• Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
• Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
• Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
• Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til specialforbund i DIF, til DGI samt til DGI’s landsdelskontorer, i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med idrætsaktivitet
• Da foreningen er medlem af idrætsorganisationer, sker der videregivelse af oplysninger om ledere og træner til disse, for at ledere og trænere kan modtage information og aktivitets- og kursustilbud fra disse idrætsorganisationer
• Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen
• Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene
• Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.
Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.
Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale me- dier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

Videregivelse af dine personoplysninger:
I forbindelse med idrætsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante idrætsorganisationer.

Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af.
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som frivillig eller ulønnet leder eller træner eller som lønnet leder eller træner:

Medlemmer:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:
• Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen

Frivillige, Ulønnede ledere og trænere:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:
• Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter dit virke er ophørt

Lønnede ledere og trænere:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:
• Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om
• Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere og trænere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:
• Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
• Retten til indsigt i egne personoplysninger
• Retten til berigtigelse
• Retten til sletning
• Retten til begrænsning af behandling
• Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
• Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Bilaget er udarbejdet af Randers Golf Klub 1. udgave, 24. maj 2018